All Categories

1. 1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy www.drone-partss.com, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez Yasniel Diaz Marrero, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IMEGA Yasniel Diaz Marrero, wpisaną do Centalnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 44-200 Rybnik, ul. Smolna 14, posiadającym adres e-mail: [email protected], identyfikującym się numerem NIP 6472457939, zwanego dalej „Sprzedającym”.

1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie sprzedaży profesjonalnych platform do filmowania i zdjęć z powietrza, prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej „Towarem”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

1.3. Regulamin sklepu internetowego www.drone-partss.com zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t.). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.drone-partss.com , w zakładce Regulamin (https://drone-partss.com/regulamin/?lang=pl). Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „konsument” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących przeglądarek:

Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub

Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub

Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub

Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub

Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy.

Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, pozwalająca na wygodne przeglądanie stron Sklepu internetowego to 1024×768 pikseli.

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.

2. Dokonywanie zakupów

2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień odbywa się wyłącznie poprzez ich odbiór w sklepie stacjonarnym.

2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce zarejestruj się, lub bez rejestracji. Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.

2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient:

otwiera stronę internetową www.drone-partss.com

kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego, akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

2.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.

2.7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a także sprawdza dostępność zamówionego Towaru. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta, zamówienie zostanie anulowane.

2.8. Potwierdzenie dostępności Towaru i skierowania zamówienia do realizacji następuje wraz z prośbą o dokonanie zapłaty poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć uzgodnione koszty transakcji.

2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

21 Odstąpienie od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość

21.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

21.2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

21.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Odbiór osobisty towaru

3.1. Zamówiony towar odebrać można w siedzibie sklepu na ul. Smolna 14 w Rybniku.

4. Płatności.

4.1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wykorzystując płatności internetowe (poprzez stronę swojego banku) lub w sklepie stacjonarnym.

5. Reklamacje.

5.1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

5.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

5.3. Klienci będący konsumentami składają reklamacje Sprzedającemu w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej Sprzedającemu zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru oraz żądanie Klienta.

5.4. Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadzie Towaru przed upływem roku od jej stwierdzenia, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi, z zastrzeżeniem punktu 5.5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Dla Klientów będących konsumentami, bieg terminu do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.

5.5. Jednakże Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5.6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Obniżenie ceny nastąpi w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

5.7. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

5.8. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

5.9. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia doręczenia mu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga zbadania Towaru, Sprzedający zobowiązany jest do jej rozpatrzenia w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający informuje o tym Klienta, podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądania Klienta zostanie spełnione. Sprzedający spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.10. Klient odsyła reklamowany Towar na adres podany w punkcie 3.1. powyżej. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

6. Gwarancja jakości

6.1. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie Towaru, wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wynosi 1 rok, chyba że opis Towaru podany w ofercie, na podstawie której zawarto umowę sprzedaży, stanowi inaczej. W takim przypadku okres gwarancji jest zgodny z informacją zawartą w ofercie. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru Towaru przez Klienta.

6.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki części wynikające z wady produkcyjnej Towaru i może być realizowana wyłącznie na terytorium RP.

6.3. Gwarancja nie dotyczy usterek wynikających z nieprawidłowego montażu, z użytkowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, z zaniedbania ze strony użytkownika ani ze zużycia.

6.4. Zgłoszenie wady Towaru przez Klienta i wszczęcie procedury gwarancyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady oraz dostarczenia wadliwego Towaru wraz z dowodem jego zakupu w sklepie Sprzedającego. Oświadczenie Klienta o zgłoszeniu wady powinno zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru.

6.5. Wadliwy Towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom jego ochrony podczas transportu.

6.6. Koszt dostarczenia Towaru do serwisu Sprzedającego pokrywa Sprzedający, w zakresie najtańszego z dostępnych dla danego Towaru kosztów transportu. Koszty dostarczenia przesyłki zwracane są po uznaniu zgłoszenia wady objętej gwarancją za zasadną. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy zgłoszenie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione.

6.7. Klient powinien dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku, będącym częścią składową Towaru, gdyż mogą one zostać utracone w wyniku naprawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, które znajdowały się w pamięci Towaru, dostarczonego do Sprzedającego.

6.8 W razie stwierdzenia wady Towaru, Klientowi przysługują następujące uprawnienia z tytułu gwarancji:

– naprawa Towaru, lub, gdy będzie to niemożliwe albo bardzo utrudnione:

– wymiana Towaru na nowy, a gdy także to będzie niemożliwe albo bardzo utrudnione obniżenie ceny lub jej zwrot za zwrotem Towaru.

6.9. Naprawiony lub wymieniony Towar, Sprzedający dostarcza Klientowi rzecz na swój koszt do miejsca wydania Towaru przy zakupie.

6.10. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie:

a. po upływie okresu gwarancji;

b. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany Towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedający;

c. w przypadku eksploatacji Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedającego i producenta Towaru;

d. w przypadku braku odpowiedniej konserwacji Towaru;

e. w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady Towaru powstały na skutek:

– szkodliwego promieniowania,

– jakiegokolwiek urazu mechanicznego,

– zwarcia instalacji elektrycznej;

f. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych Towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację Towaru.

6.11. Sprzedający rozpatruje zgłoszenie wady objętej gwarancją i wykonuje swoje obowiązki, z niej wynikające, w następujących terminach:

niezwłocznie, nie później niż w terminie 45 dni, jeżeli wada może być zdiagnozowania przez Sprzedającego,

niezwłocznie, nie później niż w terminie 180 dni, jeżeli zdiagnozowanie wady wymagać będzie uzyskania opinii producenta Towaru, co do charakteru wady oraz możliwości jej naprawy.

6.111. Jeżeli produkt posiada wadę fabryczną i zostanie ona zgłoszona, a produkt zostanie dostarczony do siedziby sklepu wskazanej w pkt. 3.1. w ciągu 7 dni od daty zakupu, zgłoszenie zostaje zakwalifikowane do programu DOA, czyli wymiany produktu na nowy. Jeśli wada zostanie potwierdzona produkt zostaje wymieniony na nowy w przeciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji i dostarczenia produktu, bez konieczności oczekiwania na ukończenie naprawy.

6.12. W przypadku, gdy uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują stwierdzonej usterki, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta. W tym wypadku Klient może zlecić Sprzedającemu naprawę Towaru za odpowiednią opłatą. Koszt naprawy zostanie przedstawiony Klientowi po rozpoznaniu przez serwis Sprzedającego, albo producenta, źródła usterki. Jeżeli Klient po otrzymaniu wyceny zrezygnuje z odpłatnej naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów diagnozy w wysokości odpowiednio: 30 zł w razie diagnozy w serwisie Sprzedającego oraz 50 zł w razie diagnozy w serwisie producenta.

6.13. Kupujący zobowiązany jest do odbioru naprawionego Towaru, wydanego mu przez Sprzedającego zgodnie z punktem 6.9. powyżej, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty poinformowania Klienta o gotowości Towaru do odbioru. Po upływie tego terminu Sprzedający uprawniony będzie do potraktowania przedmiotowego Towaru, jako porzuconego w zamiarze wyzbycia się własności, w rozumieniu art. 180 k.c.

6.14. Poprzez Sprzedającego istnieje możliwość skorzystania z autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy dostarczyć uszkodzony produkt do siedziby Sprzedającego wskazanej w pkt. 3.1. (wraz z wypełnionym formularzem naprawy) lub skontaktować się z działem obsługi klienta w przypadku chęci odesłania produktu bezpośrednio do serwisu ( email: [email protected]). Wycena naprawy oraz diagnoza zostaje przedstawiona w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do siedziby Sprzedającego. Naprawa produktu nie powinna przekroczyć 7 dni roboczych (w zależności od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części zamiennych).

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

7.2. Polityka prywatności stosowana przez Sklep internetowy, w tym dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów oraz plików cookies, określona jest w zakładce Polityka prywatności

8. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

8.2 Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

8.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego można składać na adresy podane w zakładce kontakt

8.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

8.7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2017 r. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach

Shopping cart
Sign in

No account yet?

0 Compare
0 Wishlist
0 items Cart
Menu